شرح وظایف مديريت ترويج كشاورزی

 

1- بهبود روشهای موجود و انتقال یافته های جدید تحقیقی و آموزش روشها و تکنو لوژیهای جدید كشاورزی

2- برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك

3- ترویج بهینه سازی مصرف سوخت مرغداریها و بخش های وابسته

4- ايجاد و اجرای طرحهای مرتبط بين تحقيق ترويج و اجرا و بهره بردار

5- برنامه ريزی آموزش برای تربيت نيروی انسانی ماهر و نيمه ماهر بخش كشاورزی

6- نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ، مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، مراكز جهاد كشاورزی

7- برنامه ريزی ترويج و انتقال يافته های تحقیقاتی به بهره برداران بخش كشاورزی

8- حمايت از گسترش ترويج خصوصی و خصوصی سازی در ترويج

9- انتخاب ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری

10- تهيه و تدوين برنامه جامع ترويج كشاورزی با مشاركت بخشهای اجرايی و تحقيقاتی

11- برنامه ريزی و مديريت جشنواره ها ، نمايشگاهها و کارگاه های آموزشی ، علمی و تخصصی

12- نظارت و ارزيابی عملكرد فعاليتهای مرتبط در سطح استان

13- برنامه ريزي ، پشتيبانی ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش كشاورزی در سطح استان

14- نيازسنجی ، جذب و بكارگيری سربازان سازندگی ، آموزشگران ، كارشناسان و ساير عاملين ترويج

15- ساماندهی ، حمايت و پشتيبانی فضاها و امكانات آموزشی ترويجی

16- اجرای و طراحی سيستم ارتباطی مناسب با استفاده از تكنولوژی های نوين برای تقويت در راستای تعامل عناصر شبكه ترويج و تشكلهای كشاورزی

17- برنامه ريزی و مديريت توليد رسانه های آموزشی و ترويجی

18- پيگيری تهيه و پخش برنامه های راديويی و تلويريونی مرتبط با بخش كشاورزی و توسعه روستايی

19- ساماندهی مشاغل و صنوف بخش كشاورزی از طريق اجرای قانون نظام صنفی بخش كشاورزی

20- پيگيری امور انجمن های نظام صنفی در بخش كشاورزی

21- اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی

22- تشكيل و راه اندازی شركتهای خدمات مشاوره ای بمنظور بكارگيری نيروهای متخصص و جوان برای اجرای طرحهای اجرايی و ترويجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظور واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی

23- حمايت و نظارت بر فعاليتهای نهادها و تشكلهای مردمی و غير دولتی بخش كشاورزی

24- برنامه ريزی و زمينه سازی برای ايجاد و حمايت موسسات مالی و اعتباری خرد ويژه زنان روستايی

25- ايجاد ارتباط و تعامل با مجامع علمی و تحقيقاتی و دانشكده های كشاورزی از طريق دفاتر ارتباطی

26- ايجاد و راه اندازی تشكلهای توليدی ويژه زنان روستايی

27– نظارت بر اجرای طرحهای مدیریت مصرف بهینه آب/افزایش ارتقای میانگین محصولات کشاورزی

 

شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401
ورود |عضويت
  كاربران حاضر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 82
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 82

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1725305
Visitors بازديد هاي امروز: 530
Visitors بازديد هاي ديروز: 1242

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/02/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا